אבות טיפוס המייצגים עמדות של קובעי מדיניות במכללות האקדמיות לחינוך ביחס לשילוב משחק דיגיטלי בהכשרת מורים

אורית אבידב-אונגר, מירב חיאק, אביטל קסלר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה עוסק באופן בו מתרחש שילוב משחק דיגיטלי בהכשרת מורים בעשר מכללות אקדמיות להכשרת מורים בארץ. הצורך לחקור תופעה זה נובע מכך שמחד, שילוב משחק דיגיטלי בהוראה נחשב כאמצעי חשוב לשיפור תהליכי הוראה למידה חדשניים בהכשרת מורים ומאידך, בפועל קיימים קשיים בשל הכשרה בלתי מספקת של מורים בכלל ומורי מורים בפרט. מתוך כך, המוסדות האקדמיים להכשרת מורים נדרשים לשמש כסוכני שינוי בהקשר של הטמעת טכנולוגיות חדשניות בהוראה ולהכשיר את פרחי ההוראה לשילוב של טכנולוגיות חדשניות ומשחק דיגיטלי בפרט. בהקשר זה, בחרנו לבחון את התופעה מנקודת המבט של קובעי המדיניות במוסדות האקדמיים. תקופת מגפת הקורונה הפכה להיות גורם מאיץ של אימוץ טכנולוגיות חדשניות לרבות שילוב משחק דיגיטלי בהכשרת פרחי הוראה. המחקר כולל ראיונות עם 10 קובעי מדיניות רלבנטיים משש מכללות בארץ. ממצאי המחקר עולה כי קיימים שלושה סטאטוסים בהקשר של שילוב המשחק הדיגיטלי בהוראה במכללה: 1. סטאטוס הבירור – בו קובעי המדיניות במכללות עדיין נמצאים בתהליך בירור לגבי היחס לתרומתו של המשחק הדיגיטלי לתהליך הוראה; 2. סטאטוס השאיפה - בו קובעי המדיניות נמצאים בתהליך עיצוב של מדיניות ברורה לגבי שילוב המשחק הדיגיטלי בהכשרת מורים; 3. סטאטוס היישום – בו קובעי המדיניות מתווים מדיניות ברורה ומובילים את המכללה ליישום משמעותי של שילוב משחק דיגיטלי בהכשרת מורים. המאמר דן בממדים השונים ובאופן בו המדיניות המוסדית בהקשר זה באה לידי ביטוי בתהליכי ההטמעה הלכה למעשה. התייחסות מיוחדת מוקדשת להשלכות של מגפת הקורונה והדרך בה המוסדות מתמודדים עם ההשלכות של המגפה. (מתוך המאמר) נספח 1: שאלון לראיון חצי מובנה עם קובעי המדיניות במכללות להכשרת מורים.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages16 (2021), 12ע-23ע
Number of pages8
StatePublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this