משבר כהזדמנות? צוות מחנכות לפני הקורונה, בזמן המגפה ואחריה

מירב כהן זכריה, דורית טובין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רבים מהאירועים השוטפים שצוות המחנכות נדרש להם נובע ים מקונפליקטים ו מדילמות המובנים בארגון
הבית ספרי, ולכן חוזרים על עצמם שוב ושוב. למשל, המתח שבין צורכי התלמידים לבין ציפיות ההורים,
הקונפליקט שבין ציות ליצירתיות, הדגשת היבטים חברתיים מול היבטים לימודיים וחלוקת משאבים
שוויונית או מותאמת לצורכי התלמידים )טובין, 2021; 1999 .,al et Ogawa). חלק מה מתחים האלה יוצרים
"בעיות סוררות" )problem wicked), שהן בעיות מתמשכות, מורכבות, חופפות וחסרות פתרון קבוע,
המשקפות מבנה מערכתי מורכב ונובעות ממנו. זאת, לעומת בעיות פשוטות, הניתנות לפתרון מלא ) Weber
2008 ,Khademian)& . במחקר קודם )כהן זכריה וטובין, 2022( מצאנו ש המושג של " בעיות סוררות" תיאר
היטב את האתגרים המתמידים שעמם התמודד צוות השכבה, ולכן הוא ישמש גם במחקר זה כמסגרת
מושגית להבנת הקשיים לפני משבר הקורונה, בזמ נו ואחריו. הנחת המחקר היא שהאופן שבו תפסו
המחנכות בעיות אלה, כאיום או כהזדמנות, יעזור להבין את מקורן ומהי הדרך להתמודד איתן.
מטרת המאמר, אם כן, היא לבחון את תפיסותיהן של מחנכות בצוות השכבה לגבי האתגרים שחשפה מגפת
הקורונה, וכך להבין את מקור הקשיים ואת הדרך לשי פור המצב. המאמר מתחיל בסקירת ספרות על משבר
הקורונה, על בעיות סוררות ועל צוות מחנכות, נמשך לשיטת המחקר ו פירוט הממצאי ם, ולבסוף מוצג דיון
בתרומות התיאורטיות ו הפרקטיות של המחקר.
Original languageHebrew
Pages (from-to)205-222
Number of pages18
Journalעיונים בחינוך: כתב עת לעיון ומחקר בחינוך
Volume24
StatePublished - 2024

Cite this