ניתוח שוק העגבניות בישראל

רפי מלניק, חיים שליט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרתו של מחקר זד, היא לנתח את הגורמים הפועלים בשיווק תוצרת חקלאית ולאמוד אותם.
על פי התיאוריה הנפוצה כיום, נערך ניתוח השוק באמצעות אומדן משולב של יחסי ביקוש—היצע.
באופן מעשי נאמדות פונקציות הביקוש וההיצע לגבי מוצרים חקלאיים מתכלים בנפרד, בהנחה
על־ פני הטווח הארוך. יתירה מזאת, קיים כי הביקוש קיים בטווח הקצר, ואילו ההיצע מתפרש
הבדל בין המחיר לצרכן לבין המחיר ליצרן. שוני זה, שהוא פער התיווך, מוסבר בקיום קבוצת
הצרכנים. מתווכים — המזוהה כמערכת צינורות השיווק, דרכם נוצר המגע בין היצרנים לבין
נוסף על כך, קיימות הפרעות בפעילות השוק: הממשלות ומועצות הייצור והשיווק מתערבות
עודפים. בקביעת מחירי מינימום ליצרן, מכסות ייצור והשמדת
הממשלתית, הופך את הניתוח האקונומטרי של גם המדיניות קיום הגורמים המתווכים, כמו
השוק למורכב ביותר. הבעיה העומדת בפני האקונומטריקאי היא: האם לאמוד את היחסים בנפרד,
תוך התייחסות להיותו של השוק לא משוכלל ולקיום התערבות ממשלתית, או לנסות ולהעריך
את מכלול מאפייני השוק במודל מקיף אחד. מאחר שהדרך השנייה, בניגוד לראשונה, מאפשרת
לאמוד את הכוח הכלכלי שמפעילים הגורמים המתווכים בשוק — הן על צד הביקוש והן על צד
ההיצע, נבחרה דרך זו.
של הגורמים הפועלים בשיווק תוצרת חקלאית ואומדנם יושם לשוק העגבניות בישראל. ניתוח זה
1 .המסגרת התיא
Original languageHebrew
Pages (from-to)283-292
Journalעיונים בכלכלה
Volume1
StatePublished - 1981

Cite this